خوش بَموییدی

گیلٚ برأرأن و گیلٚ خأخورأن،

خوشحالیم کی خوداوندٚ فیضٚ امرأ بتأنستیم خوداوندٚ حیات‌بخشٚ کلامٚ بینیویشته‌یأنَ صدا و تصویرٚ اَمرأ شمرَ تقدیم بوکونیم. دوعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، همه‌تأ روزأن ویشتر و ویشتر شیمی زندگی میأن بیده ببه.

هَطویم خوشحالیم کی شمرَ خبر بدیم گیلکی اپلیکیشن هم اندروید و هم آیفونٚ ره رأ دکفته. اَ اپلیکیشنٚ اَمرأ تأنیدی کیتابٚ مقدسٚ گیلکی مطالعه بوکونید.

گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ کیتاب مقدس

دورون اندرویدٚ ره و اَ لینکٚ اَمرأ Play store

https://apps.apple.com/us/app/gilaki-bible-کیتاب-مقدس/id1452273206

آیفونٚ ره دانلود بوکونید.

یوحنا انجیل بابٚ ۱، آیه ۱ تا ۳

جٚه اوّل کلمه بو و کلمه خودا اَمرأ بو و کلمه، خودٚ خودا بو. اون جٚه اوّل خودا اَمرأ بو. همه چی توسطٚ اون به وجود بَمو و جٚه هر اونچی کی به وجود بَمو، هیچ چی بدونٚ اون به وجود نَمو. در اون حیات بو و او حیات، نورٚ آدمیأن بو.

آیه ۱۴:

کلمه، انسانٚ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونٚ جلالَ بیده‌ییم، جلالی کی شایسته‌یٚ او یگانه پسری ایسه کی از طرفٚ پئر بَمو، پُر از فیض و راستی.